Staj Bilgileri

 

 

 

T.C.

MALTEPE ÜN襤VERS襤TES襤

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES襤

Ç襤ZG襤 F襤LM – AN襤MASYON BÖLÜMÜ

STAJ YÖNERGES襤

 

1.  G襤R襤

 

Örenciler; Lisans Öretimisüresince ve Öretim Y覺l覺 d覺覺nda meslein uygulanmas覺nda beceri kazand覺r覺c覺 uygulamal覺 çal覺malar yaparlar. Bu çal覺malar Bölüm Bakanl覺覺 taraf覺ndan oluturulan staj komisyonu taraf覺ndan yürütülerek deerlendirme sonucunda Dekanl覺a bildirilir. Stajlar覺n覺 tamamlamayan örenciler bitirme ödevi ve tezi alamazlar.

 

2.  STAJ BALAMASI

 

Çizgi Film-Animasyon Bölümünde eitim gören örenciler en erken 2. Yar覺y覺lda staja balayabilirler.

 

3.  STAJIN SÜRES襤

 

Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde eitim gören örenciler için zorunlu staj süresi en az 30 i günüdür. Bu sürenin bölünerek farkl覺 kurumlarda tamamlanmas覺 mümkündür. Bölümler gerekli gördükleri hallerde zorunlu staj süresini artt覺rabilirler.

 

4.  CALIMA YERLER襤

 

Staj yap覺lacak yerler; staj komisyonunun da uygun gördüü, kamu kurulular覺, özel kurumlar ya da gerçek kiilerin bürolar覺, atölyeleri, laboratuarlar覺, stüdyolar覺 ve i yerleri gibi, çizgi film-animasyon alan覺nda üretim yapan/hizmet veren kurumlar olabilmektedir. Staj süresinin bir bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerinde, uygunluu kabul edilen projeler dorultusunda da yap覺labilir.

 

5.  ÇALIMA EKL襤

 

Staj yapacak her örenciye imza kar覺l覺覺 bir staj defteri ve staj formu verilir. Örenci staj defterini, yapt覺覺 çal覺malar覺 aç覺klayacak biçimde doldurur. Çal覺malara ait çizim, fotoraf, CD, program, bilgisayar ç覺kt覺s覺 vb. doneler staj defteri ve staj formu ile birlikte teslim edilir. Staj defteri ve staj formu; staj yap覺lan kurum veya kurulular覺n staj sorumlusu taraf覺ndan doldurulup onaylan覺r. Staj sorumlusunun en az 4 y覺l meslek tecrübesi olmas覺 gereklidir.

 

6.  ÇALIMANIN B襤T襤M襤

 

Staj defteri ile birlikte staj yapt覺覺 süreyi içeren ve iveren taraf覺ndan doldurulan staj formunu, staj覺n bittii tarihten itibaren en geç yedi gün içinde eitim gördüü bölüm bakanl覺覺na ve ya staj komisyonuna teslim eder. Örencinin yapm覺 olduu stajla ilgili bilgileri içeren staj defteri ve staj formu bölümün staj komisyonu taraf覺ndan teslim edildii tarihten itibaren en geç on be gün içerisinde deerlendirilmesi yap覺larak bölüm bakanl覺覺na sonucu     bildirir.


 

7. ÇALIMANIN YURT DIINDA YAPILAB襤LMES襤

 

襤steyen örenciler bu yönerge uyar覺nca stajlar覺n覺 Türkiye d覺覺nda yapabilirler. Bu durumda staj defterleri Türkçe düzenlenmelidir.